สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • ต้องมีรายได้ประจำ
 • ไม่ระบุ
 • อายุ 20-60 ปี

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อออมสินวงเงินสูง 2565, 2022

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อออมสิน 2565, 2022 เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่างๆ สำหรับประชาชนทั่วไป หรือมีความจำเป็นจะต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน ข้าวของ เครื่องใช้ ค่าเล่าเรียน หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงการชำระหนี้สินอื่นๆ หรือหนี้นอกระบบ ได้ตามความจำเป็นจริงๆ  ด้วยวงเงินกู้ตามโครงการธนาคารประชาชนให้สูงสุดไม่เกิน  200,000 บาท และให้ผู้กู้สามารถจะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 8 ปี โดยต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประดัน หรือหากหลักประกันอื่นๆก็ใช้ค้ำประกันได้ ตามเงื่อนไข

รายละเอียดต่างๆของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2565,2022

จุดเด่นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2565

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ให้ใช้เป็นเงินทุนต่างๆและใช้ในการเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ เพื่อให้กิจการร้านยังคงดำเนินอยู่ได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมให้เศรษฐกิจมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น รวมไปถึงการชำระหนี้อื่นๆ ที่มีความจำเป็นลำดับแรก เพื่อลดภาระเรื่องดอกเบี้ย ซึ่งสินเชื่อออมสิน 2565 ยังมีจุดเด่นต่างๆที่น่าสนใจดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สูงสุด 200,000 บาท
 • ผ่อนชำระได้นานถึง 8 ปี
 • จะต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือหลักประกันอื่นๆได้หากผู้กู้มี
 • จะต้องเป็นเจ้าของร้านหรือบริษัทกิจการขนาดเล็ก ที่มีความประสงค์ต้องการเพิ่มรายได้ในการทำกิจการ
 • เป็นสินเชื่อออมสินให้เฉพาะกับผู้กู้ที่มีมีความตั้งใจที่จะเริ่มประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
 • จะต้องมีสถานที่ทำงานหรือใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นสถานที่ให้บริการลูกค้าที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่งแน่นอน
 • ผู้กู้ต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้สมัครกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 1. จะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย กิจการเล็กๆ หรือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ
 2. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และจะต้องมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อยต่างๆ เช่นค้าขาย ร้านอาหาร เป็นต้น
 3. จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนแล้ว จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
 4. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยชัดเจนแน่นอนแน่นอน สามารถติดต่อได้
 5. จะต้องมีสถานที่ในการประกอบอาชีพแน่นอน ตรวจสอบได้
 6. ผู้กู้จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก กับธนาคารออมสิน

เอกสารของผู้สมัครกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 1. รูปถ่าย 1 นิ้วของผู้กู้สินเชื่อออมสิน และต้องมีภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
 2. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้
 3. ใช้สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ เป็นต้น
 4. สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร
 5. ต้องมีเอกสารหรือข้อมูลบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • ไม่กำหนดรายได้้
 • ดอกเบี้ย 5-12% ต่อปี
 • อายุ 20-70 ปี

uob บัตรเครดิต

 • เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
 • สูงสุด 16% ต่อปี
 • อายุ 20 - 60 ปี

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

 • ไม่กำหนดฐานรายได้
 • ไม่เกิน 0.35% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป