สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

 • มีรายได้ประจำ
 • ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อายุ 20-70 ปี

 • LINE icon Line

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน สมัครออนไลน์ได้แล้ว 2566, 2023

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ที่เปิดให้สมัครออนไลน์กับทางธนาคารอมสิน ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยที่สำหรับลูกค้าที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้วจะไม่สามารถยื่นสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินได้อีก เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน หรือยื่นเอกสารครั้งที่แล้วส่งเอกสารไม่ทัน หรือเอกสารยังไม่พร้อม

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่อที่ให้กู้และคุณสมบัติต่างๆ

สินเชื่อออมสิน 50000 บาท สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

 • สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนประจำ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน สูงสุดให้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และการพิจารณาของธนาคารออมสิน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน และหากมีกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ หรือชำระล่าช้า จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.50% ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • กำหนดชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 30 งวด  สำหรับ 6 งวดแรกจะยกเว้นการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้

สินเชื่อออมสิน 10000บาท สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

 • สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับค่าจ้างไม่แน่นอน จะได้รับสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และการพิจารณาของธนาคารออมสิน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.50% ต่อเดือนของเงินต้นที่ได้รับและถึงกำหนดชำระ
 • ให้ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 18 งวด และจะได้รับการยกเว้นการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

 • สมัครสินเชื่อออนไลน์สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพค้าขาย อาชีพด้านการบริการ หรือประกอบกิจการรายย่อยต่างๆ ร้านค้า ร้านเช่า หรืออื่นๆ ซึ่งจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ใช้ในการผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีรายได้ประจำทุกๆเดือน เช่น พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ หือรายได้ประจำที่ได้จากการทำงานต่างๆ และจะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ใช้ในการผ่อนชำระสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • สมัครสินเชื่อออนไลน์สำหรับผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน
 • จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต่างๆมีรายได้ไม่สม่ำเสมอเช่น ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป หรือผู้ใช้แรงงาน ต่างๆ
 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและต้องมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
 • เป็นผู้มีแหล่งที่อยู่อาศัยชัดเจนแน่นอน ตรวจสอบได้ และจะต้องสามารถติดต่อได้ รวมไปถึงจะต้องมีมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อออมสิน
 • ผู้ขอสินเชื่อออมสินจะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ผู้ขอสินเชื่อออมสินจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้หรือรับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพห้าให้มันนี่ (ฟินนิกซ์)

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ดอกเบี้ยต่อปีที่ 36%
 • ขั้นต้้ำอายุ 18 ปี

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย

 • ไม่กำหนด (แต่ต้องได้รับเลือก)
 • ไม่เกิน 15-20% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุผู้กู้

แอพ ธกส

 • ไม่มีกำหนดเกณฑ์เงินเดือน
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยใดๆ
 • อายุุ 15 ปีขึ้นไป