สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

 • เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่ระบุ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • LINE icon Line

สินเชื่อประชาชนสุขใจสินเชื่อประชาชนออมสิน ล่าสุด 2566

สินเชื่อประชาชนสุขใจ 2566 คือ เป็นสินเชื่อประชาชนออมสิน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นเงินลงทุน หรือไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการรายย่อย โดยผู้กู้จะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งโดยจะต้องใช้หลักประกันเงินกู้ บสย. หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำหรับใครที่สนใจจะสมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจ สามารถดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย

รายละเอียดเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจสินเชื่อประชาชนออมสิน 2566 

เงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อประชาชนสุขใจ

1 ให้วงเงินสินเชื่อประชาชนสุขใจสูงสุดตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท

2 มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% ต่อเดือน

3 ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 – 10 ปี

4 จะต้องใช้ (บสย.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ค้ำประกัน โดยจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสิน

 • สำหรับวงเงินกู้ที่ให้ได้ตั้งแต่ 10,00050,000 บาท จะต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สามารถจะค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
 • สำหรับวงเงินกู้ที่ให้ได้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท จะต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน 1 – 2 คน

5 โดยผู้ค้ำประกันสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 – 2  คน
 • และจะต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างของธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
 2. จะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ประกอบการบริการร้านค้าต่างๆ 
 3. มีสถานที่ประกอบกิจการเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน และจะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจการจริงจากธนาคารออมสิน และสามารถจะตรวจสอบได้

เปรียบเทียบสินเชื่อประชาชนสุขใจกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2566

สินเชื่อสริมพลังฐานราก จะเป็นสินเชื่อประชาชนออมสิน ที่เป็นมาตรการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขอวไวรัสโควิด19 ซึ่งจะมีวงเงินที่จะอนุมัติให้ได้จำนวน 2 วงเงินโดยจะมีเงื่อนไขดังนี้

 1. สินเชื่อสริมพลังฐานราก วงเงิน 10000 บาท สำหรับผู้สมัครที่มีอาชีพอิสระทั่วไป โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.10% ต่อเดือน และให้เวลาผ่อนชำระสินเชื่อได้นานถึง 2 ปี 6 เดือน โดยจะยกเว้นเงินต้นและดอกเบี้ยให้ใน 6 เดือนแรก หลังจากเมื่อมีการทำสัญญา
 2. สินเชื่อสริมพลังฐานราก วงเงิน 50000 บาท สำหรับ ผู้สมัครที่มีอาชีพและมีรายได้ประจำทุกเดือน โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน และให้เวลาผ่อนชำระสินเชื่อได้นานถึง 3 ปี 6 เดือน โดยจะยกเว้นเงินต้นและดอกเบี้ยให้ใน 6 เดือนแรก หลังจากเมื่อมีการทำสัญญา
 3. สำหรับเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อประชาชนออมสิน รอบล่าสุด ให้ทำการลงทะเบียนผ่านแอพ MyMo ของธนาคารออมสิน

สินเชื่อประชาชนสุขใจและคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1 สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ประจำ

 • จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อยต่างๆ ร้านค้า ร้านบริการ ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ใช้ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2 สำหรับผู้สมัครที่มีอาชีพอิสระและมีรายได้ไม่แน่นอน

 • จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ เป็นผู้รับจ้างทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้ใช้แรงงาน
 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 70 ปี

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพยืมเงินได้จริง

 • ไม่กำหนดเงินเดือนใดๆ
 • ไม่กำหนดดอกเบี้ย
 • อายุ 20-60 ปี

บัตรกดเงินสด อิออน

 • 8,000-30,000 บาท/เดือน
 • ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส

 • 7,000 หรือ 20,000 บาทต่อเดือน
 • ระหว่าง 19.8-25% ต่อปี
 • อายุ 20-55 ปี